Apostolat Miłosierdzia Bożego

„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez
życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę
im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem” (Dz. 1075).

INTENCJA MODLITEWNA DLA APOSTOLATU MIŁOSIERDZIA: o spokojne, bezpieczne i spędzone w Bogu wakacje i urlopy dla parafian i bliskich.

Apostolat Miłosierdzia Bożego jest duchową wspólnotą będącą cząstką powszechnego ruchu Apostołów Miłosierdzia Bożego w Kościele.

Wspólnota ta, realizując swoje powołanie, zwraca uwagę na:

sposób jego realizacji:

 • dziękujemy za Miłosierdzie Boże
 • błagamy o Miłosierdzie Boże
 • mówimy o Miłosierdziu Bożym
 • czynimy Miłosierdzie, czyli pokazujemy to Miłosierdzie życiem.

miejsce tego powołania:
(rodzina, wspólnoty parafialne, praca, szkoła),

jego czas:
(jest on właśnie teraz),

Celem tego Apostolatu jest osobiste uświęcenie i pomoc innym w doświadczeniu Miłosierdzia Bożego.

Środkami, przez które ten cel jest realizowany, są:

formy, które Pan Jezus przekazał Kościołowi przez Siostrę Faustynę:

 • zachowywanie godziny Miłosierdzia.
 • odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego
 • kult obrazu Jezusa Miłosiernego
 • obchodzenie Święta Miłosierdzia Bożego

a także codzienne:

 • jeden uczynek miłosierdzia wobec bliźnich, może to być modlitwa.
 • codziennie: Ojcze…, Zdrowaś… , Chwała…, bądź inna modlitwa w intencji członków Apostolatu.

Przynależność do Apostolatu jest dobrowolna i niezobowiązująca jakimkolwiek prawem.

Członkowie Apostolatu tworzą w swoich parafiach tzw. Ogniska Miłosierdzia do których mogą przynależeć oni jak i wszyscy inni czciciele Miłosierdzia Bożego z danej parafii.

Główną siedzibą Apostolatu jest Ognisko Miłosierdzia Bożego przy parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.

Jeżeli podjąłeś/jęłaś decyzję, aby zostać Apostołem Miłosierdzia zgłoś się bezpośrednio do Ks. Zbigniewa Wasińskiego, bądź napisz e-mail (adres poniżej)

Adres:

Ognisko Miłosierdzia Bożego
Ul. Poznańska 183
05-850 Ożarów Mazowiecki.
e-mail: zibitadeo33@gmail.com

SCHEMAT PROGRAMU FORMACYJENGO

PUNKT WYJŚCIA:

(J 15,1-5)

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.”

(J 15, 8-11)

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.”

ISTOTNE FAKTY WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZEGO:

Trwanie w Jezusie z pomocą Boga Ojca

Przynoszenie owoców, trwając w Duchu Świętym

Inaczej:

Trwanie w Jezusie poprzez wiarę i miłość

Przynoszenie owoców poprzez apostolstwo

CEL PROGRAMU:

Współdziałając z Łaską Bożą kształtujemy taką postawę wiary i miłości, która pozwala nam trwać w Bogu, a przez to:

 • jak najlepiej odpowiadać na Miłość Boga
 • obdarzać innych jak najpiękniejszą miłością.
 • uświadomić sobie konieczność odpowiedzialności za zbawienie innych poprzez apostołowanie na miarę swoich możliwości.

PROGRAM REALIZOWANY JEST W OPARCIU O:

– Dialog między Bogiem i człowiekiem

– Dialog z innymi ludźmi

DUCH PROGRAMU – MIŁOŚĆ:

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” (Mt 22,37-39)

Życie każdego człowieka wierzącego to jego dialog z Bogiem.

Składa się on z Bożych słów i ludzkich odpowiedzi.

Celem tej formacji duchowej jest takie pogłębienie osobistej relacji z Bogiem, aby wypływało z niej pragnienie i potrzeba troski o zbawienie drugiego człowieka, czyli pragnienie stania się apostołem i przynoszenia apostolskich owoców, a także uczenie się współpracy z innymi dla zbawienia wszystkich.

W osobistej relacji Boga i człowieka, Bóg jest osobą rozpoczynającą dialog, człowiek odpowiada. Bóg stworzył człowieka, powołał go do istnienia, obdarował go wszystkim co posiadał najcenniejszego – stworzył człowieka na Swój obraz i podobieństwo.

PIERWSZA SEKCJA

UŚWIADOMIENIE SOBIE BOŻEJ MIŁOŚCI DO CZŁOWIEKA:

I). W AKCIE STWORZENIA: (Wyj 1,26-31; Wyj 2,4-25)

1). Przywileje jakimi obdarzył Bóg pierwszych ludzi:

2). Miłość jest główną przyczyną i celem istnienia człowieka.

II). ODPOWIEDŹ PIERWSZYCH LUDZI:

1). Odrzucenie Bożej Miłości. Istota grzechu pierworodnego: zwątpienie w Bożą Miłość i nieposłuszeństwo. (Wyj 3,1-13)

2). Zło każdego grzechu. Źródło każdego grzechu leży w grzechu pierworodnym.

3). Powrót człowieka do Boga o własnych siłach staje się niemożliwy. (Rdz 3,23-24 – symbol cherubów z mieczem)

III). BÓG NIE ZOSTAWIA CZŁOWIEKA SAMEMU SOBIE:

1). Bóg nie zmienia swojej decyzji wobec człowieka, zmienia się tylko sytuacja człowieka.

2). Przymierze z Noem.

3). Wybór Abrahama (Rdz 12,1- 22,19)

4). Wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej (Wj 13,17-18; 14,5-7; 10-14; 19-31)

5). Boża Miłość w Jezusie Chrystusie (J 3,16-18)

PODSUMOWANIE ROZDZIAŁÓW I-III:

1). Jestem kochany przez Boga.

2). Określenie Bożej Miłości do mnie.

3). Boża Miłość jest wszczepiona w moje serce.

4). Nic nie może mnie oddzielić od Miłości Boga.

DRUGA SEKCJA

ODPOWIEDŹ CZŁOWIEKA:

I). POZNAWANIE SAMEGO SIEBIE I CELU SWOJEGO ŻYCIA

1). Kim jest człowiek bez Boga i jaki może być cel jego życia?

2). Jakie mam wyobrażenie o sobie.

3). Kim jestem w świetle Bożych planów?

II). NAWRÓCENIE

1). Czym jest nawrócenie i dlaczego go potrzebuję?

2). Co powinienem robić aby się nawrócić?

3). Nawrócenie to ciągły proces.

III). ODPOWIEDŹ CZŁOWIEKA POPRZEZ MIŁOŚĆ

1). Poznaliśmy i wierzymy w Miłość, którą Bóg nas obdarza.

2). Jaką miłością mam kochać?

3). Moja miłość do Boga.

4). Moja miłość do człowieka.

IV). ODPOWIEDŹ POPRZEZ WIARĘ

1). Szukanie i poznawanie Boga.

2). Wiara i jej pogłębianie.

3). Wyznawanie wiary

4). Ufność jako totalne zawierzenie Bogu

5). Przeżywanie wiary

6). Wiara w modlitwie

V). TRWANIE W MIŁOŚCI I WIERZE

1). Życie łaską

2). Słuchanie Słowa Bożego i zachowywanie Go.

3). Życie sakramentalne

4). Uczestniczenie w życiu Kościoła jako wspólnoty wiernych

VI). ODPOWIEDŹ POPRZEZ APOSTOLSTWO

1). Obowiązek bycia apostołem – dlaczego musimy być apostołami?

2). Apostolstwo Miłosierdzia.

TRZECIA SEKCJA

MARYJA, MATKA I NAUCZYCIELKA ŻYCIA DUCHOWEGO:

I. Maryja – model do naśladowania.

II. Maryja – niewiasta ciszy i słuchania z uwagą.

III. MaryjaKrólowa Apostołów.